Νικόλαος Δράκος Ι. , 18821918 (aged 36 years)

Name
Νικόλαος /Δράκος/ Ι.
Given names
Νικόλαος
Surname
Δράκος
Name suffix
Ι.
Birth 1882
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 15 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a sisterΑγγελική ή Παρασκευή Δράκου Ι.
1904 (aged 22 years)

Birth of a sonΒασίλειος Δράκος Ν.
1912 (aged 30 years)
Citation details: Έτος 1912
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΙωάννης Δράκος Ν.
1918 (aged 36 years)
Citation details: Έτος 1918
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΙωάννης Δράκος ?1

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a motherΕλένη Νάσκα Δημάκη

Death
Type: Ισπανική Γρίππη
1918 (aged 36 years)

Family with parents
father
mother
sister
elder sister
4 years
elder brother
4 years
himself
Family with Αικατερίνη Κυρίτση Δ.
himself
partner
18861918
Birth: 1886Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: after 1918Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
son
1912
Birth: 1912 30 26Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
7 years
son
19181945
Birth: 1918 36 32Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1945Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
fancy-imagebar
Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Ελένη Χήτα (1937–2021)