Αικατερίνη Κυρίτση Δ. , 18861918 (aged 32 years)

Name
Αικατερίνη /Κυρίτση/ Δ.
Given names
Αικατερίνη
Surname
Κυρίτση
Name suffix
Δ.
Birth 1886
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΚωνσταντίνος Κυρίτσης Δ.
1890 (aged 4 years)
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926

Διαγράφηκε από τα μητρώα αρρένων της κοινότητας Καμαρίνας από το έτος 1891 και εγγράφηκε σε αυτό του 1890 δυνάμει της υπ.αριθμ. 13174/18-12-1934 απόφασης της νομαρχίας Πρεβέζης

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 11 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΒασίλειος Δράκος Ν.
1912 (aged 26 years)
Citation details: Έτος 1912
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a husbandΝικόλαος Δράκος Ι.
1918 (aged 32 years)

Birth of a sonΙωάννης Δράκος Ν.
1918 (aged 32 years)
Citation details: Έτος 1918
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΔημήτριος Κυρίτσης

Death after 1918 (aged 32 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Family with parents
father
elder sister
4 years
herself
18861918
Birth: 1886Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: after 1918Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
5 years
younger brother
Family with Νικόλαος Δράκος Ι.
partner
herself
18861918
Birth: 1886Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: after 1918Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
son
1912
Birth: 1912 30 26Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
7 years
son
19181945
Birth: 1918 36 32Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1945Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Death

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
fancy-imagebar
Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Αστερόπη Παχωπού (–) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Σταματία Παππά Β. (–) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Φωτεινή … (–) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944)