Γεώργιος Σίσκας ,

Name
Γεώργιος /Σίσκας/
Given names
Γεώργιος
Surname
Σίσκας
Birth
Birth of a sonΧρήστος Σίσκας Γ.
1884
Citation details: Έτος 1884
Date of entry in original source: 1926
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Σίσκας Χρ.
1912
Citation details: Έτος 1912
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΓεώργιος Σίσκας Χρ.
1916
Citation details: Έτος 1916
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΑθηνά Σίσκα Χρ.
1921

Birth of a granddaughterΣταματία Σίσκα Χρ.
1923
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Ντίνος Σίσκας Χρ.
1925
Citation details: 1990 ΦΕΚ Β 70, σελ.599-602
Date of entry in original source: February 5, 1990

Κύρωση καταρτισθέντων Πινάκων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Κρίσεως του άρθ.9 του αριθ. 379/83 Π. Δ/τος (ΦΕΚ Α’ 136) της Νομαρχίας Πρέβεζας και Κορινθίας.. .. 1

Σίσκας Κων/νος του Χρήστου και της Πανάγιως, γενν. το 1925 στην Καμαρίνα Νικ. - Πάργας Πρέβεζας.

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a sonΚωνσταντίνος Σίσκας Γ.

Death
Yes

Γεώργιος Σίσκας + … …
himself
son
son
Birth: Κάτω Δεσποτικό (Βλάντο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
fancy-imagebar
Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–)