Απόστολος Γιαννακάκης Γ. , 1884

Name
Απόστολος /Γιαννακάκης/ Γ.
Given names
Απόστολος
Surname
Γιαννακάκης
Name suffix
Γ.
Birth 1884
Citation details: Έτος 1884
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 13 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΘεόδωρος Γιαννακάκης Απ.
1914 (aged 30 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΙωάννης Γιαννακάκης Απ.
1918 (aged 34 years)
Citation details: Έτος 1918
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΝικόλαος Γιαννακάκης Απ.
1924 (aged 40 years)
Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΕυσταθία Στάθω Γιαννακάκη Απ.
November 14, 1925 (aged 41 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a sonΝικόλαος Γιαννακάκης Απ.
1928 (aged 44 years)

Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 57 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΙωάννης Κορμαρής Θ.
1949 (aged 65 years)

Birth of a grandsonΓεράσιμος Μάκης Κορμαρής Θ.
1951 (aged 67 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΒασιλική Κούλα Κορμαρή Θ.
1953 (aged 69 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 73 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Family with parents
father
mother
himself
Family with Βασιλική Μπαρούτη Σπ.
himself
partner
son
1914
Birth: 1914 30 22Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
5 years
son
1918
Birth: 1918 34 26Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
7 years
son
19241928
Birth: 1924 40 32Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1928
23 months
daughter
19252019
Birth: November 14, 1925 41 33Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: August 17, 2019Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Death

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
fancy-imagebar
Ελένη Χήτα (1937–2021) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Αστερόπη Παχωπού (–) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002)