Γεώργιος Γιαννακάκης ? ,

Name
Γεώργιος /Γιαννακάκης/ ?
Given names
Γεώργιος
Surname
Γιαννακάκης
Name suffix
?
Birth of a sonΑπόστολος Γιαννακάκης Γ.
1884
Citation details: Έτος 1884
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΘεόδωρος Γιαννακάκης Απ.
1914
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΙωάννης Γιαννακάκης Απ.
1918
Citation details: Έτος 1918
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΝικόλαος Γιαννακάκης Απ.
1924
Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΕυσταθία Στάθω Γιαννακάκη Απ.
November 14, 1925
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a grandsonΝικόλαος Γιαννακάκης Απ.
1928

Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Family with parents
father
himself
brother
Family with Μαρία
himself
partner
son
fancy-imagebar
Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Αστερόπη Παχωπού (–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011)