Λαμπρινή Στέργιου ? ,

Name
Λαμπρινή /Στέργιου/ ?
Given names
Λαμπρινή
Surname
Στέργιου
Name suffix
?
Birth
Yes

Birth of a sonΒασίλειος Καραλής Ν.
1870
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΑικατερίνη Καραλή Ν.
1878
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΝικόλαος Λιόντης Χρ.
1900
Citation details: Έτος 1900
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΕυσταθία Καραλή Β.
1902

Birth of a grandsonΔημήτριος Λιόντης Χρ.
1902
Citation details: Έτος 1902
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΒηθλεέμ Λιόντη Χρ.
1906

Birth of a granddaughterΛεσβία Λιόντη Χρ.
1908

Birth of a granddaughterΚασσάνδρα Λιόντη Χρ.
1910

Birth of a granddaughterΑθηνά Λιόντη Χρ.
1915
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a granddaughterΠολυξένη Λιόντη Χρ.
1917

Birth of a grandsonΝικόλαος Καραλής Β.
1920
Citation details: Έτος 1920
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a grandsonΑθανάσιος Λιόντης Χρ.
before 1928

Death of a grandsonΔημήτριος Λιόντης Χρ.
1928
Citation details: σελ.19-26
Citation details: Έτος 1902
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a granddaughterΒηθλεέμ Λιόντη Χρ.
November 14, 1952

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a daughterΑικατερίνη Καραλή Ν.
1961

Death
Yes

Family with parents
father
brother
herself
Family with Νικόλαος Καραλής Πήλιος Β.
partner
herself
son
9 years
daughter
fancy-imagebar
Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, «Αμερικάνος» Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009)