Δημήτριος Λιόντης Κ. , 18901928 (aged 38 years)

Name
Δημήτριος /Λιόντης/ Κ.
Given names
Δημήτριος
Surname
Λιόντης
Name suffix
Κ.
Birth 1890 26
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 7 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a brotherΑπόστολος Λιόντης Κ.
1904 (aged 14 years)
Citation details: Έτος 1904
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΓεώργιος Λιόντης Κ.
1906 (aged 16 years)
Citation details: Έτος 1906
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΜαρία Λιόντη Δ.
1923 (aged 33 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΚωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ.
1925 (aged 35 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΑθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ.
1927 (aged 37 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΚωνσταντίνος Λιόντης Δ.

Death of a motherΜαρία

Death 1928 (aged 38 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΒιλελμίνη Μίνη Λιόντη Δ.
1932 (4 years after death)

Birth of a daughterΜαρίνα Λιόντη Δ.
April 25, 1935 (7 years after death)

Family with parents
father
mother
himself
15 years
younger brother
3 years
younger brother
sister
Family with Αλεξάνδρα Νάτση Αθ.
himself
partner
daughter
3 years
son
3 years
son
6 years
daughter
3 years
daughter
BirthΜητρώο Αρρένων Κοινότητας Καμαρίνας (1926)
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926
SourceΈρευνα - Προσωπικές μαρτυρίες - Προφορικές Παραδόσεις
Citation details: Δημήτρης Λιόντης - Απόστολος Παπαγεωργίου

"Σκοτώθηκε σε τσακωμό με τον Δημήτρη Λιόντη. Λόγος της διαμάχης ο κοινός τους έρωτας για την ίδια κοπέλα, την Βέργω Σπ. Τσουρά."

Ρίνα Ν. Λιόντη (Κατωγιάννη), Λάκης Γ. Παπαγεωργίου, Λίτσα Κ. Πανάγου (Κλήμη)

SourceΤο βάμα του έρωτα
Citation details: σελ.19, 20, 26
SourceView

"Σκοτώθηκε σε τσακωμό με τον Δημήτρη Λιόντη. Λόγος της διαμάχης ο κοινός τους έρωτας για την ίδια κοπέλα, την Βέργω Σπ. Τσουρά."

Ρίνα Ν. Λιόντη (Κατωγιάννη), Λάκης Γ. Παπαγεωργίου, Λίτσα Κ. Πανάγου (Κλήμη)

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Death

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
fancy-imagebar
Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Σταματία Παππά Β. (–) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Φωτεινή … (–) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020)