Βασιλική ,

Name
Βασιλική //
Given names
Βασιλική
Birth
Yes

Birth of a sonΕυάγγελος Λιόλης Γ.
1880
Citation details: Έτος 1880
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΓεώργιος Λιόλης Ευ.
1916
Citation details: Έτος 1916
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΧρήστος Λιάσκος Λιόλης Ευ.
1920
Citation details: Έτος 1920
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a sonΕυάγγελος Λιόλης Γ.
1942

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

fancy-imagebar
Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Σταματία Παππά Β. (–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (–) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Αστερόπη Παχωπού (–) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–)