Αναστάσιος Γκούνας ,

Name
Αναστάσιος /Γκούνας/
Given names
Αναστάσιος
Surname
Γκούνας
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΠαρασκευή Γκούνα
1916
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΕυάγγελος Λιόλης Γ.
1949

Birth of a grandsonΑθανάσιος Λιόλης Γ.
1952
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

fancy-imagebar
Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Αστερόπη Παχωπού (–) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Φωτεινή … (–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967)