Χρήστος Κατσανάκης Ν. , 18601928 (aged 68 years)

Name
Χρήστος /Κατσανάκης/ Ν.
Given names
Χρήστος
Surname
Κατσανάκης
Name suffix
Ν.
Birth 1860
Citation details: Έτος 1860
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΑικατερίνη Κατσανάκη Χρ.
1891 (aged 31 years)

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 37 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΔημήτριος Κατσανάκης Χρ.
1898 (aged 38 years)
Citation details: Έτος 1898
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΜαρία Κατσανάκη Χρ.
1900 (aged 40 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΒασίλειος Κατσανάκης Χρ.
1912 (aged 52 years)
Citation details: Έτος 1912
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΠαναγούλα Κυρίτση Χρ.
1921 (aged 61 years)

Birth of a grandsonΔημοσθένης Νάσκας Χ.
1924 (aged 64 years)
Citation details: Έτος 1923
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΕλένη Νάσκα Χ.
1925 (aged 65 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΛάμπρος Κυρίτσης Χρ.
1927 (aged 67 years)
Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος ΚωτσοΣοφός Κυρίτσης Χρ.
December 10, 1927 (aged 67 years)

Birth of a granddaughterΛευκοθέα Νάσκα Χ.
1927 (aged 67 years)

Death after 1928 (aged 68 years)

Citation details: Έτος 1860
Date of entry in original source: 1926
Family with parents
father
himself
Family with Μαυρέτα Καπελάνου
himself
partner
daughter
daughter
8 years
son
3 years
daughter
13 years
son
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Death
fancy-imagebar
Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, «Αμερικάνος» Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Μάρκος Χατζής (–) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981)