Νικόλαος Ναστούλης Κ. , 18641954 (aged 90 years)

Name
Νικόλαος /Ναστούλης/ Κ.
Given names
Νικόλαος
Surname
Ναστούλης
Name suffix
Κ.
Birth between 1864 and 1875

«αυτή ενεθυμείτο εκ παραδόσεως ο μακαρίτης εννενηκοντούτης Παπανικόλας….»

Ηπειρωτική Εστία, 1956 Αναστάσιος Γεωργαντζής

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 33 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΣταύρος Ναστούλης Ν.

Death of a fatherΚωνσταντίνος Ντούλας Ναστούλης Ν.

Ordination
Type: Διάκονος
November 10, 1897 (aged 33 years)

Χειροτονοθήκε διάκονος και στην συνέχεια πρεσβύτερος στις 10 και 11 Οκτωβρίου 1897 στην Ι.Μ. Αγίων Αποστόλων, Λιθαρίου, Νικοπόλεως, από τον Μητροπολίτη Γαβριήλ.

Birth of a sonΚωνσταντίνος Ναστούλης Ν.
1902 (aged 38 years)
Birth of a daughterΑνδριάνα Ναστούλη Ν.
1907 (aged 43 years)
Birth of a daughterΠαρασκευή Ναστούλη Ν.
1908 (aged 44 years)
Elected
Type: Επιστάτης της Ι.Μ.Ζαλόγγου
from 1909 to 1916 (aged 52 years)
Birth of a grandsonΙωάννης Ναστούλης Κ.
1931 (aged 67 years)
Birth of a granddaughterΜαυρέτα Κατσανάκη Δ.
1932 (aged 68 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg
Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Birth of a granddaughterΣταυρούλα Κατσανάκη Δ.
1935 (aged 71 years)

Birth of a granddaughterΒαρβάρα Κατσανάκη Δ.
1939 (aged 75 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 77 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death August 8, 1954 (aged 90 years)
Family with parents
father
himself
People/_33025902_10156321930663610_6615973077366865920_n_1.jpg
18641954
Birth: between 1864 and 1875Πολύβρυσο (Σέσοβο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: August 8, 1954Πολύβρυσο (Σέσοβο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
brother
Family with Αγγελική Τζίμα Ι.
himself
People/_33025902_10156321930663610_6615973077366865920_n_1.jpg
18641954
Birth: between 1864 and 1875Πολύβρυσο (Σέσοβο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: August 8, 1954Πολύβρυσο (Σέσοβο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
partner
son
son
6 years
daughter
2 years
daughter
SourceΗ Ιερά Μονή Ζαλόγγου
Citation details: σελ.26-27, 48, 67, 72, 92-95

Η Ιερά Μονή Ζαλόγγου Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Α. Βιτάλης

σελ.26-27 αναφέρεται ως ηγούμενος της μονής σε επιγραφή που βρέθηκε στα ερείπια της μονής με ημερομηνία 20/5/1912 όπου επί των ημερών του επισκευάσθηκε η μονή

σελ.48 αναφέρεται ως προσωρινός επιστάτης της Ι.Μ.Ζαόγγου από το 1909 έως το 1916.

σελ.67 αναφέρεται επιστολή του προς τον Μητροπολίτη Νικοπόλεως Ιωακείμ στις 24/10/1916

σελ.72 αναφέρεται ως υποκινητής των κατοίκων των χωριών γύρω από την μονή και συντακτη επιστολής προς την Βουλή των Ελλήνων με αίτημα η μονή να χαρακτηρισθεί κοινοτική με σκοπό να εκμεταλλευτούν οι χωρικοί την περιουσία της μονής

σελ.93-95 βιογραφικό σημείωμα με ημερομηνία 2/11/1951 γραμμένο ιδιόχειρα στο πίσω μέρος ενός ψαλτηριού του ναού Αγ.Βασιλείου Καμαρίνας.

SourceΗπειρωτική Εστία
Citation details: τεύχ.024, σελ.377-381

Η Μονή Ζαλόγγου και η Εθνικοθρησκευτική δράση της στα χρόνια της Τουρκοκρατίας Αναστ.Γεωργαντζή δημοδ/λου

(Ηπειρωτική Εστία, τεύχ.24, σελ.277-381)

σελ.379 "... Πιστοποιητικόν

Τό δίκαιον καί ή ύποχρέωσις μέ κάμνουν νά βεβαιώσω καί όμολογήσω δτι διελθών μετά τοΰ εθελοντικού σώματός μου κατά τό τέλος τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου 1912 έκ τοΰ ιστορικοΰ βράχου τοΰ Ζαλόγγου, ένθα ή Μονή τού Αγίου Δημητρίου καί τών Ταξιαρχών, ο έν αυτή έπιστατεύων Ίερεύς οικονόμος Νικόλαος Ναστούλης από τό πλησιόχωρον Σέσοβον μάς ύπεδέχθη μέ ανοικτάς άδελφικάς άγκάλας παρασχών εις ήμάς πάσαν περιποίησιν καί πολύτιμον πληροφορίαν καί οδηγίαν σχετικήν πρός τόν σκοπόν τής έκεϊ αποστολής μας. Ο αυτός μετά χριστιανικής καί εθνικής αύταπαρνήσεως άψηφών πάντας τούς πέριξ αυτού κινδύνους, ετίθετο ώς άλλος Σαμουήλ παρά τό πλευράν μας, μεγάλως συντελών ούτως εις τήν ύπόθεσιν τοΰ πατριωτικού μας έργου. Τιμής δέ καί ευγνωμοσύνης ένεκεν δίδομεν πρός αυτόν τούτο, ΐνα τού χρησιμεύση όπου πρέπει. Έν Πούντα. Φαναριού τή 30 8βρίου 1912 Ό 'Οπλαρχηγός (Τ.Σ!) Καπετάν Κανέλλος (Τ.Σ.) Καπετάν Ζάλογγος ..."

"... Από τά ιστορικά απομνημονεύματα τού τελευταίου έκτελούντος χρέη ήγουμένου στο Ζάλογγο, ίερέως Νικολάου Ναστούλη (χειρόγραφα διαστάσεων 20X15) καί ό όποιος τά υπογράφει μέ τό ψευδώνυμον «ό Κασσιοπαίων καί Ζαλόγγου», παραθέτω αυτούσια τά εξής στοιχεία τά άναφερόμενα εις τήν έπίσκεψιν τού Δημ. Τ. Νότη Μπότσαρη στη Μονή Ζαλόγγου κατά τόν απελευθερωτικό πόλεμο τού 1912 ..."

σελ.380 "... Ό τότε ήγούμενος Ζαλόγγου Νικόλαος Ναστούλης ύψωσε πρώτος στους βράχους τού Ζαλόγγου την Ελληνικήν σημαίαν. Επίσης παρουσία πολυπληθών ανταρτών, του αρχηγού τους Μπότσαρη καί τού Βουλευτού Γρανίτσα, ό ώς άνω ήγούμενος έψαλε μνημόσυνον υπέρ τών Σουλιωτών καί Σουλιωτίδων τών πεσόντων ενδόξους υπέρ τού ανέσπερου φωτός τής ελευθερίας τό έτος 1803 ..."

"... Τό 1908-1916 ήγουμενεύει ό ιερεύς Νικόλαος Ναστούλης άπό τό Σέσοβο. ..."

Εξωτερικός σύνδεσμος : http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27572/1/Ηπειρωτική%20Εστία.%20τεύχ.%2024.%201954.pdf

SourceΗπειρωτική Εστία
Citation details: τεύχ.050, σελ.553
Date of entry in original source: June 1956

Λαικές Παραδόσεις για τους Αρματωλούς και κλέφτες της Λάμαρης Αναστ.Γεωργαντζή

Γίνεται αναφορά στα απόμνημονεύματα του τελευταίου Ηγούμενου της Μονής Ζαλόγγου, Νικολάου Ναστούλη (πολλά τών όποίων είχε γράψει μόνος του, πολλά δέ έπειδή στα τελευταία χρόνια τής ζωής του ήτο σχεδόν τυφλός, κατέγραψεν ό υποφαινόμενος... Αναστ.Γεωργαντζής)

SourceΠρεβεζάνικα Χρονικά
Citation details: τεύχ. 5, σελ.20-24
Date of entry in original source: from January 1985 to March 1985

Ιστορικολαογραφικά Σύμμικτα Ο Κασσωπαίων και Ζαλόγγου Αναστάσιος Γεωργαντζής συντ.Εκπαιδευτικός (Πρεβεζάνικα Χρονικά, τεύχ.5, σελ.20-24)

σελ.20-24 Πρόκειται για βιογραφικό άρθρο για τον παπα-Νικόλα Ναστούλη

Εξωτερικός σύνδεσμος : https://preveza.gr/wp-content/uploads/2019/04/1985-05.pdf

SourceΒιογραφικό Σημείωμα

Το βιογραφικό σημείωμα βρίσκεται πίσω από μια φωτογραφία του παπα-Νικόλα στο μοναστήρι του Αγ.Δημητρίου στο Ζάλογγο

SourceΕφημερίδα - Βήμα της Πρέβεζας
Citation details: Αρ.Φύλλου 498, σελ.2
Date of entry in original source: June 28, 1952
SourceΕφημερίδα - Βήμα της Πρέβεζας
Citation details: Αρ.Φύλλου 527, σελ.2
Date of entry in original source: February 16, 1953
BirthView

«αυτή ενεθυμείτο εκ παραδόσεως ο μακαρίτης εννενηκοντούτης Παπανικόλας….»

Ηπειρωτική Εστία, 1956 Αναστάσιος Γεωργαντζής

OrdinationView

Χειροτονοθήκε διάκονος και στην συνέχεια πρεσβύτερος στις 10 και 11 Οκτωβρίου 1897 στην Ι.Μ. Αγίων Αποστόλων, Λιθαρίου, Νικοπόλεως, από τον Μητροπολίτη Γαβριήλ.

SourceView

Η Ιερά Μονή Ζαλόγγου Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Α. Βιτάλης

σελ.26-27 αναφέρεται ως ηγούμενος της μονής σε επιγραφή που βρέθηκε στα ερείπια της μονής με ημερομηνία 20/5/1912 όπου επί των ημερών του επισκευάσθηκε η μονή

σελ.48 αναφέρεται ως προσωρινός επιστάτης της Ι.Μ.Ζαόγγου από το 1909 έως το 1916.

σελ.67 αναφέρεται επιστολή του προς τον Μητροπολίτη Νικοπόλεως Ιωακείμ στις 24/10/1916

σελ.72 αναφέρεται ως υποκινητής των κατοίκων των χωριών γύρω από την μονή και συντακτη επιστολής προς την Βουλή των Ελλήνων με αίτημα η μονή να χαρακτηρισθεί κοινοτική με σκοπό να εκμεταλλευτούν οι χωρικοί την περιουσία της μονής

σελ.93-95 βιογραφικό σημείωμα με ημερομηνία 2/11/1951 γραμμένο ιδιόχειρα στο πίσω μέρος ενός ψαλτηριού του ναού Αγ.Βασιλείου Καμαρίνας.

SourceView

Η Μονή Ζαλόγγου και η Εθνικοθρησκευτική δράση της στα χρόνια της Τουρκοκρατίας Αναστ.Γεωργαντζή δημοδ/λου

(Ηπειρωτική Εστία, τεύχ.24, σελ.277-381)

σελ.379 "... Πιστοποιητικόν

Τό δίκαιον καί ή ύποχρέωσις μέ κάμνουν νά βεβαιώσω καί όμολογήσω δτι διελθών μετά τοΰ εθελοντικού σώματός μου κατά τό τέλος τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου 1912 έκ τοΰ ιστορικοΰ βράχου τοΰ Ζαλόγγου, ένθα ή Μονή τού Αγίου Δημητρίου καί τών Ταξιαρχών, ο έν αυτή έπιστατεύων Ίερεύς οικονόμος Νικόλαος Ναστούλης από τό πλησιόχωρον Σέσοβον μάς ύπεδέχθη μέ ανοικτάς άδελφικάς άγκάλας παρασχών εις ήμάς πάσαν περιποίησιν καί πολύτιμον πληροφορίαν καί οδηγίαν σχετικήν πρός τόν σκοπόν τής έκεϊ αποστολής μας. Ο αυτός μετά χριστιανικής καί εθνικής αύταπαρνήσεως άψηφών πάντας τούς πέριξ αυτού κινδύνους, ετίθετο ώς άλλος Σαμουήλ παρά τό πλευράν μας, μεγάλως συντελών ούτως εις τήν ύπόθεσιν τοΰ πατριωτικού μας έργου. Τιμής δέ καί ευγνωμοσύνης ένεκεν δίδομεν πρός αυτόν τούτο, ΐνα τού χρησιμεύση όπου πρέπει. Έν Πούντα. Φαναριού τή 30 8βρίου 1912 Ό 'Οπλαρχηγός (Τ.Σ!) Καπετάν Κανέλλος (Τ.Σ.) Καπετάν Ζάλογγος ..."

"... Από τά ιστορικά απομνημονεύματα τού τελευταίου έκτελούντος χρέη ήγουμένου στο Ζάλογγο, ίερέως Νικολάου Ναστούλη (χειρόγραφα διαστάσεων 20X15) καί ό όποιος τά υπογράφει μέ τό ψευδώνυμον «ό Κασσιοπαίων καί Ζαλόγγου», παραθέτω αυτούσια τά εξής στοιχεία τά άναφερόμενα εις τήν έπίσκεψιν τού Δημ. Τ. Νότη Μπότσαρη στη Μονή Ζαλόγγου κατά τόν απελευθερωτικό πόλεμο τού 1912 ..."

σελ.380 "... Ό τότε ήγούμενος Ζαλόγγου Νικόλαος Ναστούλης ύψωσε πρώτος στους βράχους τού Ζαλόγγου την Ελληνικήν σημαίαν. Επίσης παρουσία πολυπληθών ανταρτών, του αρχηγού τους Μπότσαρη καί τού Βουλευτού Γρανίτσα, ό ώς άνω ήγούμενος έψαλε μνημόσυνον υπέρ τών Σουλιωτών καί Σουλιωτίδων τών πεσόντων ενδόξους υπέρ τού ανέσπερου φωτός τής ελευθερίας τό έτος 1803 ..."

"... Τό 1908-1916 ήγουμενεύει ό ιερεύς Νικόλαος Ναστούλης άπό τό Σέσοβο. ..."

Εξωτερικός σύνδεσμος : http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27572/1/Ηπειρωτική%20Εστία.%20τεύχ.%2024.%201954.pdf

SourceView

Λαικές Παραδόσεις για τους Αρματωλούς και κλέφτες της Λάμαρης Αναστ.Γεωργαντζή

Γίνεται αναφορά στα απόμνημονεύματα του τελευταίου Ηγούμενου της Μονής Ζαλόγγου, Νικολάου Ναστούλη (πολλά τών όποίων είχε γράψει μόνος του, πολλά δέ έπειδή στα τελευταία χρόνια τής ζωής του ήτο σχεδόν τυφλός, κατέγραψεν ό υποφαινόμενος... Αναστ.Γεωργαντζής)

SourceView

Ιστορικολαογραφικά Σύμμικτα Ο Κασσωπαίων και Ζαλόγγου Αναστάσιος Γεωργαντζής συντ.Εκπαιδευτικός (Πρεβεζάνικα Χρονικά, τεύχ.5, σελ.20-24)

σελ.20-24 Πρόκειται για βιογραφικό άρθρο για τον παπα-Νικόλα Ναστούλη

Εξωτερικός σύνδεσμος : https://preveza.gr/wp-content/uploads/2019/04/1985-05.pdf

fancy-imagebar
Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1931–1998) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Πολύκαρπος Λάζαρος Β. (1928–) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1934–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (1892–) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1901–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1819–1875) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Φωτεινή … (–) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ασπασία Λιόντη Γ. (1916–) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (–2000) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Ελένη Νάσκα Χ. (1925–1983) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1932–2019) Χρυσάνθη Ευσταθίου Αθ. (–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854)