Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. , 18911995 (aged 104 years)

Name
Αικατερίνη /Κατσανάκη/ Χρ.
Given names
Αικατερίνη
Surname
Κατσανάκη
Name suffix
Χρ.
Birth 1891 31 23

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 6 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76
Birth of a brotherΔημήτριος Κατσανάκης Χρ.
1898 (aged 7 years)
Citation details: Έτος 1898
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sisterΜαρία Κατσανάκη Χρ.
1900 (aged 9 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΒασίλειος Κατσανάκης Χρ.
1912 (aged 21 years)
Citation details: Έτος 1912
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΠαναγούλα Κυρίτση Χρ.
1921 (aged 30 years)

Birth of a sonΛάμπρος Κυρίτσης Χρ.
1927 (aged 36 years)
Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926

Μεταφέρθηκε από το έτος 1924 στο έτος 1927

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΚωνσταντίνος ΚωτσοΣοφός Κυρίτσης Χρ.
December 10, 1927 (aged 36 years)

Death of a fatherΧρήστος Κατσανάκης Ν.
after 1928 (aged 37 years)

Citation details: Έτος 1860
Date of entry in original source: 1926
Birth of a sonΔημήτριος Κυρίτσης Χρ.
January 10, 1931 (aged 40 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 50 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα
Death of a daughterΠαναγούλα Κυρίτση Χρ.
1949 (aged 58 years)

Από πνευμονία

Birth of a granddaughterΠαναγούλα Κυρίτση Λ.
July 15, 1953 (aged 62 years)

Birth of a grandsonΧρήστος Κυρίτσης Λ.
August 24, 1954 (aged 63 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 66 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές
Marriage of a childΔημήτριος Κυρίτσης Χρ.Αγγελική Κική Καρρά Χρ.View this family
May 25, 1958 (aged 67 years)

Birth of a grandsonΧρήστος Κυρίτσης Κ.
1959 (aged 68 years)

Birth of a granddaughterΦωτεινή Κυρίτση Δ.
1960 (aged 69 years)

Birth of a granddaughterΑικατερίνη Κυρίτση Κ.
1961 (aged 70 years)

Birth of a granddaughterΧριστίνα Κυρίτση Δ.
1962 (aged 71 years)

Death of a sisterΜαρία Κατσανάκη Χρ.
January 3, 1967 (aged 76 years)

Death of a brotherΒασίλειος Κατσανάκης Χρ.
May 27, 1967 (aged 76 years)

Death of a brotherΔημήτριος Κατσανάκης Χρ.
February 3, 1978 (aged 87 years)

Marriage of a grandsonΜάριος Νίκου Γ.Παναγούλα Κυρίτση Λ.View this family
July 23, 1978 (aged 87 years)

Death of a husbandΧρήστος Κυρίτσης Λ.
1984 (aged 93 years)

Marriage of a grandsonΧρήστος Κυρίτσης Λ.Γιαννούλα ΠανταζήView this family
1985 (aged 94 years)

Death of a motherΜαυρέτα Καπελάνου

Death 1995 (aged 104 years)

Family with parents
father
mother
sister
herself
8 years
younger brother
3 years
younger sister
13 years
younger brother
Family with Χρήστος Κυρίτσης Λ.
partner
herself
daughter
7 years
son
11 months
son
3 years
son
Media object
Media object
Citation details: Κυρίτσης Κώστας του Χρήστου
fancy-imagebar
Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Μάρκος Χατζής (–) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Αστερόπη Παχωπού (–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος (1846–1917) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966)