Αικατερίνη Γιούργα Αν. , 18601940 (aged 80 years)

Name
Αικατερίνη /Γιούργα/ Αν.
Given names
Αικατερίνη
Surname
Γιούργα
Name suffix
Αν.
Birth between 1860 and 1863
Birth of a sonΚωνσταντίνος Νίκου Β.
1890 (aged 30 years)
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΣπυρίδων Νίκου Β.
1894 (aged 34 years)
Citation details: Έτος 1894
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 37 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΔιονύσιος Νίκου Β.
1899 (aged 39 years)
Citation details: Έτος 1899
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΓεώργιος Νίκου Β.
1907 (aged 47 years)
Citation details: Έτος 1907
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a husbandΒασίλειος Νίκου Σπ.
1915 (aged 55 years)

Birth of a granddaughterΠολυξένη Νίκου Σπ.
1925 (aged 65 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΒασίλειος Νίκου Δ.
May 2, 1927 (aged 67 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΕυάγγελος Νίκου Σπ.
1928 (aged 68 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΧρήστος Νίκου Δ.
1929 (aged 69 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΕρωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ.
March 18, 1930 (aged 70 years)

Birth of a granddaughterΚωνσταντίνα Νίκου Δ.
1932 (aged 72 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΠαναγούλα Νίκου Σπ.
April 3, 1933 (aged 73 years)

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος ΚωτσοNίκος Νίκου Γ.
December 17, 1936 (aged 76 years)

Birth of a granddaughterΙωάννα Νίκου Γ.
1938 (aged 78 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΣοφία Νίκου Σπ.
1940 (aged 80 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΕλένη Νίτσα Νίκου Γ.
February 6, 1940 (aged 80 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΑναστάσιος Γιούργας

Death 1940 (aged 80 years)

Family with parents
father
herself
Family with Βασίλειος Νίκου Σπ.
partner
herself
daughter
son
1890
Birth: 1890 46 30Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
5 years
son
6 years
son
9 years
son
SourceΓενεαλογικά δέντρα
Citation details: Αγγελικής Πανταζή
fancy-imagebar
Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Ελένη Χήτα (1937–2021) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Αστερόπη Παχωπού (–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982)