Αναστάσιος Γιούργας ,

Name
Αναστάσιος /Γιούργας/
Given names
Αναστάσιος
Surname
Γιούργας
Birth
Birth of a daughterΑικατερίνη Γιούργα Αν.
between 1860 and 1863
Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Νίκου Β.
1890
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΣπυρίδων Νίκου Β.
1894
Citation details: Έτος 1894
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΔιονύσιος Νίκου Β.
1899
Citation details: Έτος 1899
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΓεώργιος Νίκου Β.
1907
Citation details: Έτος 1907
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a daughterΑικατερίνη Γιούργα Αν.
1940

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death
Yes

fancy-imagebar
Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000)