Ιωάννης Πέτρης ,

Name
Ιωάννης /Πέτρης/
Given names
Ιωάννης
Surname
Πέτρης
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΒασιλική Βασίλω Πέτρη Ι.
1900
Birth of a granddaughterΠολυξένη Νίκου Σπ.
1925
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΕυάγγελος Νίκου Σπ.
1928
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΠαναγούλα Νίκου Σπ.
April 3, 1933

Birth of a granddaughterΣοφία Νίκου Σπ.
1940
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

fancy-imagebar
Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ελένη Χήτα (1937–2021) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Αστερόπη Παχωπού (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, «Αμερικάνος» Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991)