Αφροδίτη Κατσανάκη Γ. , 1858

Name
Αφροδίτη /Κατσανάκη/ Γ.
Given names
Αφροδίτη
Surname
Κατσανάκη
Name suffix
Γ.
Birth 1858
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΜαριγώ Μαριώ Νάσκα Δ.
1888 (aged 30 years)

Birth of a sonΕυστάθιος Νάσκας Δ.
1890 (aged 32 years)
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926

Διαγράφηκε από τα μητρώα αρρένων της κοινότητας Καμαρίνας από το έτος 1892 και εγγράφηκε σε αυτό του 1890 δυνάμει της υπ.αριθμ. 8308/28-5-1932 απόφασης της νομαρχίας Πρεβέζης (9845/19-9-1932)

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΧαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ.
1891 (aged 33 years)
Citation details: Έτος 1891
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 39 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΒασίλειος Βασίλη-Μάρως Παππάς Σπ.
1916 (aged 58 years)
Citation details: Έτος 1916
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ.
1921 (aged 63 years)
Citation details: Έτος 1921
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημοσθένης Νάσκας Χ.
1924 (aged 66 years)
Citation details: Έτος 1923
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΕλένη Νάσκα Χ.
1925 (aged 67 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΜιχαήλ-Περικλής Michele-Pericles Νάσκας Ευ.
May 17, 1926 (aged 68 years)
Birth of a granddaughterΛευκοθέα Νάσκα Χ.
1927 (aged 69 years)

Death of a husbandΔημήτριος Νάσκας
before 1928 (aged 70 years)

Birth of a granddaughterΑφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ.
1933 (aged 75 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΘεόδωρος Νάσκας Χ.
1935 (aged 77 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΝικόλαος Νάσκας Χ.
April 1, 1938 (aged 80 years)

Birth of a grandsonΠαύλος-Χρήστος Paul-Christian Νάσκας Ευ.
July 13, 1939 (aged 81 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 83 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a grandsonΔημοσθένης Νάσκας Χ.
1950 (aged 92 years)

Citation details: Έτος 1923
Date of entry in original source: 1926
Death of a sonΧαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ.
October 17, 1953 (aged 95 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 99 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a grandsonΒασίλειος Βασίλη-Μάρως Παππάς Σπ.
December 18, 1974 (aged 116 years)

Death of a daughterΜαριγώ Μαριώ Νάσκα Δ.
March 20, 1976 (aged 118 years)

Death
Yes

Family with parents
father
herself
Family with Δημήτριος Νάσκας
partner
herself
daughter
3 years
son
2 years
son
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
fancy-imagebar
Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Σταματία Παππά Β. (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Αστερόπη Παχωπού (–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Ελένη Χήτα (1937–2021) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933)