Χρήστος Τζίμας ,

Name
Χρήστος /Τζίμας/
Given names
Χρήστος
Surname
Τζίμας
Birth
Yes

Birth of a daughterΕλένη Θωμέσα Τζίμα Χρ.
1893
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a granddaughterΓεωργία Παπαγιάννη Ν.
1918
Birth of a grandsonΣπυρίδων Δράκος Θ.
1923
Citation details: Έτος 1923
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΑλκμήνη Δράκου Θ.
1925
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΑγαμέμνων Μέμος Δράκος Θ.
1928
Citation details: Α.048
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ.
1931

Birth of a granddaughterΛαμπρινή Δράκου Θ.
1935

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a grandsonΣπυρίδων Δράκος Θ.
between June 22, 1944 and June 24, 1944
Citation details: Έτος 1923
Date of entry in original source: 1926
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

fancy-imagebar
Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Μάρκος Χατζής (–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–)