Σπυρίδων Πήλιος ?1 ,

Name
Σπυρίδων /Πήλιος/ ?1
Given names
Σπυρίδων
Surname
Πήλιος
Name suffix
?1
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΑλεξάνδρα Τσάντα Πήλιου Σπ.
1898

Birth of a granddaughterΣτυλιανή Στέλιω Δράκου Μ.
1923

Birth of a granddaughterΣοφία Δράκου Μ.
1925
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΜαγδαληνή Μυγδάλω Δράκου Μ.
June 9, 1933

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a daughterΑλεξάνδρα Τσάντα Πήλιου Σπ.
April 26, 1977

Death
Yes

Family with parents
father
himself
brother
Family with ? Γιωργάκη Κ.
himself
partner
daughter
fancy-imagebar
Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Φωτεινή … (–) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Μάρκος Χατζής (–) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970)