Αικατερίνη Ναστούλη Χ. ,

Name
Αικατερίνη /Ναστούλη/ Χ.
Given names
Αικατερίνη
Surname
Ναστούλη
Name suffix
Χ.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΌλγα Ναστούλη Θ.
1909

Birth of a daughterΠολυξένη Ναστούλη Θ.
1914

Birth of a sonΧαράλαμπος Ναστούλης Θ.
1919
Citation details: Έτος 1919
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΕυριπίδης Μπαλάφας Κ.
1932

Birth of a grandsonΕυστράτιος Μπαλάφας Κ.
January 6, 1938

Birth of a granddaughterΑθανασία Μπαλάφα Κ.
1940

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΣοφοκλής Μπαλάφας Κ.
1946

Birth of a granddaughterΖωή Κίτσα Δράκου Χρ.
1947
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΓεώργιος Μπαλάφας Κ.
1948

Birth of a grandsonΑπόστολος Δράκος Χρ.
1950

Birth of a granddaughterΑλεξάνδρα Μπαλάφα Κ.
1952

Birth of a grandsonΒασίλειος Ναστούλης Χ.
1955

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sonΧαράλαμπος Ναστούλης Θ.
1980

Death of a daughterΌλγα Ναστούλη Θ.
1998

Death of a fatherΧαράλαμπος Ναστούλης Κ.

Death of a motherΠολυξένη Σιώζου

Death
Yes

Family with parents
father
mother
herself
Family with Θωμάς Σώζης ή Σιώζος Χρ.
partner
herself
daughter
6 years
daughter
6 years
son
fancy-imagebar
Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964)