Χρήστος Σώζης ,

Name
Χρήστος /Σώζης/
Given names
Χρήστος
Surname
Σώζης
Birth
Yes

Birth of a sonΘωμάς Σώζης ή Σιώζος Χρ.
1874
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a granddaughterΌλγα Ναστούλη Θ.
1909

Birth of a granddaughterΠολυξένη Ναστούλη Θ.
1914

Birth of a grandsonΧαράλαμπος Ναστούλης Θ.
1919
Citation details: Έτος 1919
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death
Yes

fancy-imagebar
Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021)