Αικατερίνη Καμπέρη Θ. , 18951997 (aged 102 years)

Name
Αικατερίνη /Καμπέρη/ Θ.
Given names
Αικατερίνη
Surname
Καμπέρη
Name suffix
Θ.
Birth 1895
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 2 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΕυφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ.
1928 (aged 33 years)
Birth of a sonΠαντελής Paul Σακκάς Οδ.
March 13, 1935 (aged 40 years)

Birth of a sonΙωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ.
1941 (aged 46 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 46 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a husbandΟδυσσέας Σακκάς Ι.
1947 (aged 52 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 62 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a grandsonΔημήτριος Μουστράτζας Λιόντης Αθ.
May 1, 1959 (aged 64 years)

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Λιόντης Αθ.
May 27, 1962 (aged 67 years)

Birth of a grandsonΟδυσσέας Σακκάς Π.
1964 (aged 69 years)
Birth of a granddaughterΑικατερίνη Τίνα Σακκά Π.
1965 (aged 70 years)
Birth of a grandsonΟδυσσέας Σακκάς Ι.
February 28, 1968 (aged 73 years)

Death of a daughterΕυφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ.
August 23, 1985 (aged 90 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death December 11, 1997 (aged 102 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Family with parents
father
herself
People/_44472026_10156687192078610_7872830887866400768_n_1.jpg
18951997
Birth: 1895Μυρσίνη (Συντικλιά), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: December 11, 1997Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Family with Οδυσσέας Σακκάς Ι.
partner
herself
People/_44472026_10156687192078610_7872830887866400768_n_1.jpg
18951997
Birth: 1895Μυρσίνη (Συντικλιά), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: December 11, 1997Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
son
7 years
son
Family with Κωνσταντίνος Χρηστιάς
partner
herself
People/_44472026_10156687192078610_7872830887866400768_n_1.jpg
18951997
Birth: 1895Μυρσίνη (Συντικλιά), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: December 11, 1997Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
daughter
People/_51848133_10156952341958610_9004071981678592000_o_1.jpg
19281985
Birth: 1928 33Κρυοπηγή (Δούβιανα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: August 23, 1985Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Οδυσσέας Σακκάς Ι. + Θεοδώρα ?
partner
partner’s partner
Death

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
Media object
Media object
Citation details: Οικογένεια Λιόντη Αθανάσιου του Δημητρίου
Media object
Citation details: Νούσια Χρήστος (Τάκη) του Αρίστ.
Media object
Citation details: Κυρίτσης Δημήτριος του Χρ. και Καρρά Αγγελική του Χρ.
Date of entry in original source: estimated 1965
Media object
Media object
Citation details: Οικογένεια Κυρίτση Λάμπρου του Χρ. - Παπαγεωργίου Όλγα
Media object
Citation details: Οικογένεια Κυρίτση Λάμπρου του Χρ. - Παπαγεωργίου Όλγα
fancy-imagebar
Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Ελένη Χήτα (1937–2021) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984)