Πανάγιω Γιώτη Λ. , 18831978 (aged 95 years)

Name
Πανάγιω /Γιώτη/ Λ.
Given names
Πανάγιω
Surname
Γιώτη
Name suffix
Λ.
Birth 1883
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 14 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΘεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ.
1907 (aged 24 years)
Citation details: Έτος 1907
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΕλένη Λέγαινα Δράκου Χ.
1910 (aged 27 years)

Birth of a daughterΑνθή Ανθίτσα Δράκου Χ.
1914 (aged 31 years)

Birth of a daughterΑικατερίνη Δράκου Χ.
1917 (aged 34 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΗλέκτρα Δασκάλα Τ.
August 14, 1928 (aged 45 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ.
1931 (aged 48 years)

Birth of a grandsonΘωμάς Δασκάλας Τ.
1935 (aged 52 years)

Citation details: Α.037
Birth of a granddaughterΜαργαρίτα Δασκάλα Τ.
1937 (aged 54 years)

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος ΚωτσοΛέγας Δασκάλας Τ.
1939 (aged 56 years)
Citation details: Α.040
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 58 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a husbandΧαράλαμπος Λάμπης Δράκος Ι.
October 26, 1941 (aged 58 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΦιλάνθη Δράκου Θ.
1942 (aged 59 years)

Birth of a granddaughterΠανδώρα Δασκάλα Τ.
1943 (aged 60 years)

Birth of a granddaughterΕλένη Πήλιου Β.
May 29, 1943 (aged 60 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΕλισάβετ Έλσα Δράκου Θ.
1944 (aged 61 years)

Birth of a granddaughterΠαρασκευή Βούλα Δράκου Θ.
1947 (aged 64 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΒασιλική Κούλα Τσουρά Ευ.
1947 (aged 64 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΛευκοθέα Δράκου Θ.
1948 (aged 65 years)

Birth of a grandsonΘωμάς Πήλιος Β.
1950 (aged 67 years)

Birth of a grandsonΧαράλαμπος Μπάκιας Δράκος Θ.
1953 (aged 70 years)

Birth of a granddaughterΕλευθερία Λιόντου Γ.
1954 (aged 71 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΙωάννης Δράκος Θ.
1955 (aged 72 years)

Birth of a grandsonΑλέκος Δράκος Θ.
1956 (aged 73 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 74 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a grandsonΑλέκος Δράκος Θ.
1960 (aged 77 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Marriage of a granddaughterΘωμάς Δασκάλας Τ.Αικατερίνη Καίτη Heinrich PützView this family
1965 (aged 82 years)

Death of a granddaughterΦιλάνθη Δράκου Θ.
October 27, 1966 (aged 83 years)

Death 1978 (aged 95 years)

Family with parents
father
herself
brother
Family with Χαράλαμπος Λάμπης Δράκος Ι.
partner
herself
son
4 years
daughter
5 years
daughter
4 years
daughter
Χαράλαμπος Λάμπης Δράκος Ι. + Χρυσούλα Κλάπα Δ.
partner
partner’s partner
fancy-imagebar
Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014)