Βασιλική ,

Name
Βασιλική //
Given names
Βασιλική
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΑναστασία Τασούλα Σοροντίλα Στ.
1913
Birth of a grandsonΘεόδωρος Δράκος Π.
1936

Birth of a grandsonΕυάγγελος Δράκος Π.
1940

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΖωή Δράκου Π.
1946

Birth of a grandsonΑναστάσιος Δράκος Π.
1950
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΙωάννα Δράκου Π.
1954

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

Family with Στυλιανός Σοροντίλας
partner
herself
daughter
Στυλιανός Σοροντίλας + Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ.
partner
partner’s partner
step-daughter
step-son
step-son
fancy-imagebar
Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951)