Βασίλειος Πήλιος ? ,

Name
Βασίλειος /Πήλιος/ ?
Given names
Βασίλειος
Surname
Πήλιος
Name suffix
?
Birth
Yes

Birth of a grandsonΒασίλειος Καραλής Ν.
1870
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΑικατερίνη Καραλή Ν.
1878
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a granddaughterΑικατερίνη Καραλή Ν.
1961

Birth of a sonΝικόλαος Καραλής Πήλιος Β.

Death
Yes

Family with parents
father
brother
brother
himself
Βασίλειος Πήλιος ? + … …
himself
son
fancy-imagebar
Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Ελένη Χήτα (1937–2021) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Σταματία Παππά Β. (–) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Φωτεινή … (–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009)