Κωνσταντίνος ,

Name
Κωνσταντίνος //
Given names
Κωνσταντίνος
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

fancy-imagebar
Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Μάρκος Χατζής (–) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Σταματία Παππά Β. (–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000)