Δημήτριος Μήτσος Ζήσης ?.1 ,

Name
Δημήτριος /Ζήσης/ ?.1
Given names
Δημήτριος
Surname
Ζήσης
Name suffix
?.1
Nickname
Μήτσος
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a grandsonΣπυρίδων Ζήσης Ν.
1958
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημήτριος Τάκης Ζήσης Ν.
1961

Birth of a grandsonΠαναγιώτης Ζήσης Ν.
1962

Death of a sonΝικόλαος Ζήσης Δ.
October 4, 2019
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
Yes

Family with parents
father
himself
sister
Family with Πανωραία
himself
partner
son
son
son
son
fancy-imagebar
Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Σταματία Παππά Β. (–) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021)