Αθηνά Αθανασοπούλου Κ. ,

Name
Αθηνά /Αθανασοπούλου/ Κ.
Given names
Αθηνά
Surname
Αθανασοπούλου
Name suffix
Κ.
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΝικόλαος Βαρδούλης Δ.
1912
Citation details: Έτος 1912
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΠαρασκευή Θιόκα Ευ.
August 20, 1930
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν.
January 3, 1934

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΕυστρατία Στράτω Βαρδούλη Ν.
1944
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΓεώργιος Βαρδούλης Ν.
1946
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Marriage of a childΔημήτριος Τζαβίδης-ΠαππάςΕυαγγελινή Βαρδούλη Δ.View this family
1946

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Καμαρίνας Νίκου Β.
January 12, 1953

Death of a sonΝικόλαος Βαρδούλης Δ.
June 11, 1954

Birth of a granddaughterΕριέττα Νίκου Β.
1954

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a fatherΚωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Death
Yes

Family with parents
father
herself
brother
Birth: Ριζά (Ρηνιάσα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
sister
sister
Family with Δημήτριος Βαρδούλης Ν.
partner
herself
son
daughter
Family with Ευάγγελος Θιόκας Κ.
partner
herself
daughter
People/_28424690_10156100539633610_8803811765430822295_o_1.jpg
19302021
Birth: August 20, 1930 24Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: March 10, 2021Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
SourceΠροφορική παράδοση
Citation details: ΧρηστοΒασίλης Κιτσοπάνος - Στιχοπλόκος

"Ήταν στιχοπλόκος, κάθονταν κάτω από τον Μεγάλο πλάτανο στη μεγάλη βρύση, ψιλοτραγουδούσε και έπλεκε στίχους.

Αξίζει να καταγραφει ένα σατυρικό του ποίημα σχετικό με το γάμο του Βαγγελη Θιόκα και της Αθηνάς. Η Αθηνά ήταν χηρα με δύο παιδιά την οποία διεκδικουσε και άλλος εκτός απο τον Βαγγελη Θιόκα. Το ποίημα μου το ειχε πει ο Κωστας Γρ. Νούσιας.

Την Κυριακή έχουμε χαρές γάμο, τραγούδια, γέλια Παντρεύεται η Αθηνά με το γαμπρό το γγέλια (Βαγγελη)

Η νύφη το μαργιολικό και ο γαμπρός το Γρίβα Σμίγουνε τα ποτήρια τους και κανουν βίβα-βίβα

Τι έκανες μωρ΄Αθηνά άφησες γιό είκοσι ετών και κορη δεκακάτ και τωρα κλαιν τα ορφανα σαν το πουλί στο βάτο

Τι ήθελες να κάνω χήρα λεβεντονιά που έρχονταν και οι δυό τους απάνω στη γωνιά (τζακι) και με παρακαλούσαν με πόνο στην καρδιά πως άλλο δεν βαστούνε θα πέσουν στη φωτιά."

Πηγή : Γιάννης Αρ. Νούσιας (28/6/2021)

SourceView

"Ήταν στιχοπλόκος, κάθονταν κάτω από τον Μεγάλο πλάτανο στη μεγάλη βρύση, ψιλοτραγουδούσε και έπλεκε στίχους.

Αξίζει να καταγραφει ένα σατυρικό του ποίημα σχετικό με το γάμο του Βαγγελη Θιόκα και της Αθηνάς. Η Αθηνά ήταν χηρα με δύο παιδιά την οποία διεκδικουσε και άλλος εκτός απο τον Βαγγελη Θιόκα. Το ποίημα μου το ειχε πει ο Κωστας Γρ. Νούσιας.

Την Κυριακή έχουμε χαρές γάμο, τραγούδια, γέλια Παντρεύεται η Αθηνά με το γαμπρό το γγέλια (Βαγγελη)

Η νύφη το μαργιολικό και ο γαμπρός το Γρίβα Σμίγουνε τα ποτήρια τους και κανουν βίβα-βίβα

Τι έκανες μωρ΄Αθηνά άφησες γιό είκοσι ετών και κορη δεκακάτ και τωρα κλαιν τα ορφανα σαν το πουλί στο βάτο

Τι ήθελες να κάνω χήρα λεβεντονιά που έρχονταν και οι δυό τους απάνω στη γωνιά (τζακι) και με παρακαλούσαν με πόνο στην καρδιά πως άλλο δεν βαστούνε θα πέσουν στη φωτιά."

Πηγή : Γιάννης Αρ. Νούσιας (28/6/2021)

fancy-imagebar
Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Μάρκος Χατζής (–) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945)