Αικατερίνη Τσαντούλα Ι. , 1878

Name
Αικατερίνη /Τσαντούλα/ Ι.
Given names
Αικατερίνη
Surname
Τσαντούλα
Name suffix
Ι.
Birth 1878
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a paternal grandfatherΑγαθάγγελος
1886 (aged 8 years)
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 19 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΛάζαρος Καλέντζης Αν.
1905 (aged 27 years)
Citation details: Έτος 1905
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΛάμπρος Καλέντζης Αν.
1907 (aged 29 years)
Citation details: Έτος 1907
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΔημήτριος Καλέντζης Αν.
1909 (aged 31 years)
Citation details: Έτος 1909
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΕλένη Καλέντζη Αν.
1911 (aged 33 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΑχιλλέας Καλέντζης Αν.
1914 (aged 36 years)
Citation details: Έτος 1914
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΕυάγγελος Γαρίδας Γ.
1933 (aged 55 years)

Birth of a grandsonΧριστόφορος Γαρίδας Γ.
January 15, 1935 (aged 57 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΑναστάσιος Καλέντζης Δ.
1937 (aged 59 years)

Birth of a granddaughterΚυριακή Κίκιω Γαρίδα Γ.
1939 (aged 61 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Καλέντζης Δ.
1941 (aged 63 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 63 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΕιρήνη Ρίνα Γαρίδα Γ.
1946 (aged 68 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΓεώργιος Καλέντζης Δ.
1946 (aged 68 years)

Birth of a granddaughterΚλαίρη Γαρίδα Γ.
1950 (aged 72 years)

Birth of a grandsonΑναστάσιος Καλέντζης Λ.
1952 (aged 74 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 79 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sonΛάμπρος Καλέντζης Αν.
December 7, 1961 (aged 83 years)
Death of a grandsonΕυάγγελος Γαρίδας Γ.
July 22, 1996 (aged 118 years)

Death of a fatherΙωάννης Γιάννο-Γούμενος Τσαντούλας Αγ.

Death of a motherΦιόρω Δρακούση

Death
Yes

Family with parents
father
mother
elder brother
9 years
herself
brother
brother
brother
Family with Αναστάσιος Καλέντζης Β.
partner
herself
daughter
-5 years
son
19052002
Birth: 1905 41 27Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 2002
3 years
son
19071961
Birth: 1907 43 29Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: December 7, 1961Αρχάγγελος (Αγιατζίκ), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
3 years
son
6 years
son
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
fancy-imagebar
Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Φωτεινή … (–) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αστερόπη Παχωπού (–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013)