Διαμάντω ,

Name
Διαμάντω //
Given names
Διαμάντω
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΔιονύσιος Καλέντζης Λιούσης Ι.
1901
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΛάμπρος Καλέντζης Ι.
1905
Citation details: Έτος 1905
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΕυάγγελος Μπρίκος Καλέντζης Ι.
1909
Citation details: Έτος 1909
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΚωνσταντίνος Καλέντζης Ι.
1913
Citation details: Έτος 1913
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΒασίλειος Μπούντας Σπ.
1929
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΓεώργιος Μπούντας Σπ.
February 19, 1934
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a sonΛάμπρος Καλέντζης Ι.
estimated July 24, 1944

Citation details: Έτος 1905
Date of entry in original source: 1926
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Family with Ιωάννης Καλέντζης Λιούσης Β.
partner
herself
son
5 years
son
19051944
Birth: 1905Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: estimated July 24, 1944
5 years
son
daughter
son
1913
Birth: 1913Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
fancy-imagebar
Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Αστερόπη Παχωπού (–) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005)