Σπυρίδων Κατσάβαρος Θ. , 1879

Photos/BW/_68437970_10157381987863610_6972779139044474880_n.jpg
Name
Σπυρίδων /Κατσάβαρος/ Θ.
Given names
Σπυρίδων
Surname
Κατσάβαρος
Name suffix
Θ.
Birth 1879
Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

MarriageΒαρβάρα View this family

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 18 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΑλεξάνδρα Τσάντα Κατσάβαρου Σπ.
1908 (aged 29 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΝικόλαος Κατσάβαρος Σπ.
1913 (aged 34 years)
Citation details: Έτος 1913
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΒαρβάρα Κατσάβαρου Σπ.
1916 (aged 37 years)

Birth of a daughterΣοφία Κατσάβαρου Σπ.
May 19, 1921 (aged 42 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a sonΝικόλαος Κατσάβαρος Σπ.
1926 (aged 47 years)

Citation details: Έτος 1913
Date of entry in original source: 1926
Birth of a grandsonΝικόλαος Ντάγιας Π.
1929 (aged 50 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΚωνσταντίνα Ντάγια Π.
1931 (aged 52 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημήτριος Τάκης Ντάγιας Π.
1935 (aged 56 years)

Birth of a granddaughterΙωάννα Άννα Ντάγια Π.
1938 (aged 59 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΚαλλιρρόη Ντάγια Π.
1940 (aged 61 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 62 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΕλένη Λένη Ντάγια Π.
1942 (aged 63 years)

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Ντάγιας Π.
1946 (aged 67 years)

Birth of a granddaughterΘεοδώρα Κυρίτση Φ.
1947 (aged 68 years)

Death of a granddaughterΚωνσταντίνα Ντάγια Π.
1949 (aged 70 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΕυστρατία Στράτω Κυρίτση Φ.
1949 (aged 70 years)

Birth of a granddaughterΚωνσταντίνα Ντίνα Ντάγια Π.
1950 (aged 71 years)

Birth of a grandsonΑθανάσιος Κυρίτσης Φ.
1951 (aged 72 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΕλισάβετ Σάλη Κυρίτση Φ.
1953 (aged 74 years)

Birth of a grandsonΧρυσόστομος Κύργιος Δ.
1957 (aged 78 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 78 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a grandsonΗλίας Κυρίτσης Φ.
April 5, 1959 (aged 80 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΧριστίνα Κυρίτση Φ.
1961 (aged 82 years)

Death of a daughterΑλεξάνδρα Τσάντα Κατσάβαρου Σπ.
April 13, 1997 (aged 118 years)

Death of a fatherΘωμάς Κατσάβαρος

Death of a motherΠανάγιω

Death
Yes

Family with parents
father
mother
himself
Family with Ελένη Κυρίτση Λ.
himself
partner
daughter
6 years
son
19131926
Birth: 1913 34 30Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1926
4 years
daughter
6 years
daughter
Family with Βαρβάρα
himself
wife
Marriage Marriage
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Media object
Citation details: Οικογένεια Λιόντη Αθανάσιου του Δημητρίου
fancy-imagebar
Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Μάρκος Χατζής (–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970)