Χαράλαμπος Κυρίτσης I. , 1884

People/_37167505_224636651515653_134560964606427136_n_2.jpg
Name
Χαράλαμπος /Κυρίτσης/ I.
Given names
Χαράλαμπος
Surname
Κυρίτσης
Name suffix
I.
Birth 1884
Citation details: Έτος 1884
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 13 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΣπυρίδων Κυρίτσης X.
1915 (aged 31 years)
Citation details: Έτος 1915
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΑναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X.
1918 (aged 34 years)
Citation details: Έτος 1918
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΝικόλαος Κυρίτσης Χ.
1921 (aged 37 years)
Citation details: Έτος 1921
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΑλέξανδρος Κυρίτσης Χ.
1924 (aged 40 years)
Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΙωάννης Κυρίτσης Χ.
1924 (aged 40 years)
Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΚωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X.
March 14, 1928 (aged 44 years)

Death of a sonΙωάννης Κυρίτσης Χ.
1933 (aged 49 years)

Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Death of a sonΑλέξανδρος Κυρίτσης Χ.
1934 (aged 50 years)

Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Death of a brotherΓεώργιος Κυρίτσης Ι.
1938 (aged 54 years)

Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 57 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a brotherΑθανάσιος Κυρίτσης Ι.
November 4, 1941 (aged 57 years)

Citation details: Έτος 1874
Date of entry in original source: 1926
Birth of a granddaughterΕυτέρπη Κυρίτση Σπ.
February 5, 1943 (aged 59 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΧαράλαμπος Κυρίτσης Σπ.
1946 (aged 62 years)

Birth of a grandsonΛεωνίδας Κυρίτσης Σπ.
1951 (aged 67 years)

Birth of a grandsonΧαράλαμπος Μπάμπης Κυρίτσης Κ.
1955 (aged 71 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΝικόλαος Κυρίτσης Κ.
1957 (aged 73 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 73 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΕλισάβετ Έλσα Κυρίτση Κ.
1963 (aged 79 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a sonΣπυρίδων Κυρίτσης X.
February 23, 2003 (aged 119 years)

Death of a fatherΙωάννης Κυρίτσης

Death of a motherΠαναγούλα

Death
Yes

Family with parents
father
mother
elder brother
6 years
elder brother
6 years
himself
Family with Αναστασία Πήλιου Σπ.
himself
partner
son
4 years
son
People/_58444051_10157126148758610_5095889889665220608_o_1.jpg
1918
Birth: 1918 34Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
4 years
son
1921
Birth: 1921 37Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
4 years
son
19241934
Birth: 1924 40Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1934
1 year
son
19241933
Birth: 1924 40Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1933
4 years
son
BirthΜητρώο Αρρένων Κοινότητας Καμαρίνας (1926)
Citation details: Έτος 1884
Date of entry in original source: 1926
SourceΤα Δύσκολα Χρόνια 1941-1949
Citation details: σελ.262

[... Όσο ήμουν στην Καμαρίνα, πολύ με βοήθησε ο Σπύρος Κυρίτσης, παρ' όλη την τρομοκρατία. Είχαμε κάνει μαζί στους όλμους. Μόλις έμαθε πως βρίσκομαι στο κρατητήριο ήρθε μια φορά και μου έφερε φαί. Κάθε μέρα μου έστελνε φαί με τον πατέρα ή τον μικρότερο αδελφό του. Θα θελα να τους ευχαριστήσω, έστω και ύστερα από 43 χρόνια. ...]

SourceView

[... Όσο ήμουν στην Καμαρίνα, πολύ με βοήθησε ο Σπύρος Κυρίτσης, παρ' όλη την τρομοκρατία. Είχαμε κάνει μαζί στους όλμους. Μόλις έμαθε πως βρίσκομαι στο κρατητήριο ήρθε μια φορά και μου έφερε φαί. Κάθε μέρα μου έστελνε φαί με τον πατέρα ή τον μικρότερο αδελφό του. Θα θελα να τους ευχαριστήσω, έστω και ύστερα από 43 χρόνια. ...]

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Media object
fancy-imagebar
Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Φωτεινή … (–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Ελένη Χήτα (1937–2021) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Αστερόπη Παχωπού (–) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945)