Ιωάννης Κυρίτσης ,

Name
Ιωάννης /Κυρίτσης/
Given names
Ιωάννης
Surname
Κυρίτσης
Birth
Yes

Birth of a sonΑθανάσιος Κυρίτσης Ι.
1874
Citation details: Έτος 1874
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΓεώργιος Κυρίτσης Ι.
1879
Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΧαράλαμπος Κυρίτσης I.
1884
Citation details: Έτος 1884
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a granddaughterΠαναγούλα Πανάγιω Κυρίτση Αθ.
1902

Birth of a granddaughterΚέρκυρα Κυρίτση Γ.
1906
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΙωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ.
1908
Citation details: Έτος 1906
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΝαυσικά Κυρίτση Αθ.
1915

Birth of a grandsonΣπυρίδων Κυρίτσης X.
1915
Citation details: Έτος 1915
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΑναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X.
1918
Citation details: Έτος 1918
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΘεόφιλος - Απόστολος Κυρίτσης Αθ.
1919
Citation details: Έτος 1919
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΒασιλική Κυρίτση Αθ.
1920

Birth of a grandsonΦίλιππος Κυρίτσης Αθ.
1921
Citation details: Έτος 1921
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΝικόλαος Κυρίτσης Χ.
1921
Citation details: Έτος 1921
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημήτριος Κυρίτσης Αθ.
1924
Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΑλέξανδρος Κυρίτσης Χ.
1924
Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΙωάννης Κυρίτσης Χ.
1924
Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a grandsonΔημήτριος Κυρίτσης Αθ.
1928

Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Birth of a grandsonΚωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X.
March 14, 1928

Death of a grandsonΙωάννης Κυρίτσης Χ.
1933

Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Death of a grandsonΑλέξανδρος Κυρίτσης Χ.
1934

Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Death of a sonΓεώργιος Κυρίτσης Ι.
1938

Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a sonΑθανάσιος Κυρίτσης Ι.
November 4, 1941

Citation details: Έτος 1874
Date of entry in original source: 1926
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a father?1 Κυρίτσης ?

Death
Yes

Family with parents
father
brother
himself
Family with Παναγούλα
himself
partner
son
6 years
son
6 years
son
fancy-imagebar
Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Φωτεινή … (–) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Σταματία Παππά Β. (–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Αστερόπη Παχωπού (–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969)