Γεώργιος Κυρίτσης Ι. , 18791938 (aged 59 years)

Name
Γεώργιος /Κυρίτσης/ Ι.
Given names
Γεώργιος
Surname
Κυρίτσης
Name suffix
Ι.
Birth 1879
Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΧαράλαμπος Κυρίτσης I.
1884 (aged 5 years)
Citation details: Έτος 1884
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 18 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΚέρκυρα Κυρίτση Γ.
1906 (aged 27 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΙωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ.
1906 (aged 27 years)
Citation details: Έτος 1906
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν.
January 3, 1934 (aged 55 years)

Birth of a daughterΣταματία Κυρίτση Γ.

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΙωάννης Κυρίτσης

Death of a motherΠαναγούλα

Death 1938 (aged 59 years)

Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Family with parents
father
mother
elder brother
6 years
himself
6 years
younger brother
Family with Αποστολία Αποστόλω Νάτση Ν.
himself
partner
daughter
daughter
daughter
1 year
son
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Death
fancy-imagebar
Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Αστερόπη Παχωπού (–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954)