Αθανάσιος Κυρίτσης Ι. , 18741941 (aged 67 years)

Name
Αθανάσιος /Κυρίτσης/ Ι.
Given names
Αθανάσιος
Surname
Κυρίτσης
Name suffix
Ι.
Birth 1874
Citation details: Έτος 1874
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΓεώργιος Κυρίτσης Ι.
1879 (aged 5 years)
Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΧαράλαμπος Κυρίτσης I.
1884 (aged 10 years)
Citation details: Έτος 1884
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 23 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΠαναγούλα Πανάγιω Κυρίτση Αθ.
1902 (aged 28 years)

Birth of a daughterΝαυσικά Κυρίτση Αθ.
1915 (aged 41 years)

Birth of a sonΘεόφιλος - Απόστολος Κυρίτσης Αθ.
1919 (aged 45 years)
Citation details: Έτος 1919
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΒασιλική Κυρίτση Αθ.
1920 (aged 46 years)

Birth of a sonΦίλιππος Κυρίτσης Αθ.
1921 (aged 47 years)
Citation details: Έτος 1921
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΔημήτριος Κυρίτσης Αθ.
1924 (aged 50 years)
Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a sonΔημήτριος Κυρίτσης Αθ.
1928 (aged 54 years)

Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Birth of a granddaughterΑρετή Νάτση Θ.
1929 (aged 55 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΧρυσούλα Νάτση Θ.
1932 (aged 58 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΑθανάσιος Νάτσης Θ.
March 12, 1933 (aged 59 years)

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Νάτσης Θ.
April 15, 1936 (aged 62 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΔήμητρα Τούλα Τσουρά Π.
1936 (aged 62 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΝικόλαος Τσουράς Π.
1938 (aged 64 years)

Death of a brotherΓεώργιος Κυρίτσης Ι.
1938 (aged 64 years)

Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Birth of a grandsonΣπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ.
August 13, 1939 (aged 65 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΣπυρίδων Τσουράς Π.
1941 (aged 67 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 67 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a fatherΙωάννης Κυρίτσης

Death of a motherΠαναγούλα

Death November 4, 1941 (aged 67 years)

Citation details: Έτος 1874
Date of entry in original source: 1926
Family with parents
father
mother
himself
6 years
younger brother
6 years
younger brother
Family with Θεοδώρα Δρόσου
himself
partner
daughter
14 years
daughter
5 years
son
2 years
daughter
2 years
son
4 years
son
19241928
Birth: 1924 50Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1928
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Death
fancy-imagebar
Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αστερόπη Παχωπού (–) Μάρκος Χατζής (–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994)