Αποστολία Αποστόλω Νάτση Ν. ,

Name
Αποστολία /Νάτση/ Ν.
Given names
Αποστολία
Surname
Νάτση
Name suffix
Ν.
Nickname
Αποστόλω
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΚέρκυρα Κυρίτση Γ.
1906
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΙωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ.
1906
Citation details: Έτος 1906
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν.
January 3, 1934

Death of a husbandΓεώργιος Κυρίτσης Ι.
1938

Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΕυστρατία Στράτω Βαρδούλη Ν.
1944
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΓεώργιος Βαρδούλης Ν.
1946
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΠαναγούλα Κυρίτση Ι.
1950

Birth of a granddaughterΠαναγούλα Κυρίτση Ι.
1950

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sonΙωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ.
December 6, 1986

Death of a daughterΚέρκυρα Κυρίτση Γ.
January 14, 1995

Birth of a daughterΣταματία Κυρίτση Γ.

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΝικόλαος Νάτσης

Death
Yes

Family with parents
father
herself
brother
Family with Γεώργιος Κυρίτσης Ι.
partner
herself
daughter
daughter
daughter
1 year
son
fancy-imagebar
Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Φωτεινή … (–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Αστερόπη Παχωπού (–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891)