Γεωργία Κουμάση Ι. ,

Name
Γεωργία /Κουμάση/ Ι.
Given names
Γεωργία
Surname
Κουμάση
Name suffix
Ι.
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΕυάγγελος Κυρίτσης Κ.
1916
Citation details: Έτος 1916
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΔημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ.
February 8, 1923
Citation details: Έτος 1923
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Κυρίτσης Ευ.
1948

Birth of a grandsonΒασίλειος Κυρίτσης Ευ.
1950

Birth of a grandsonΑθανάσιος Κυρίτσης Δ.
1955
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΓεωργία Κυρίτση Δ.
1957

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a grandsonΙωάννης Κυρίτσης Δ.
1959

Death of a grandsonΑθανάσιος Κυρίτσης Δ.
1993

Death of a grandsonΚωνσταντίνος Κυρίτσης Ευ.
August 10, 2005

Death of a sonΔημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ.
December 15, 2007

Death of a fatherΙωάννης Κουμάσης

Death
Yes

Family with parents
father
herself
sister
sister
brother
Family with Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ.
partner
herself
son
daughter
son
fancy-imagebar
Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Αστερόπη Παχωπού (–) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–)