Χρυσαυγή Χρύσω Β. , 1868

Name
Χρυσαυγή // Β.
Given names
Χρυσαυγή
Name suffix
Β.
Nickname
Χρύσω
Birth 1868
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΑικατερίνη Πήλιου Ν.
1896 (aged 28 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 29 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΘωμάς Πήλιος Ν.
1898 (aged 30 years)
Citation details: Έτος 1898
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΚωνσταντίνος Κωτσο-Πήλιος Πήλιος Ν.
1902 (aged 34 years)
Citation details: Έτος 1902
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΣωτήριος Ντούσκος Θ.
1919 (aged 51 years)
Citation details: Έτος 1919
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΤριάδα Ντούσκου Θ.
1928 (aged 60 years)

Birth of a granddaughterΒασιλική Κούλα Πήλιου Θ.
December 23, 1928 (aged 60 years)

Birth of a grandsonΝικόλαος Πήλιος Κ.
1931 (aged 63 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΘεοδώρα Πήλιου Κ.
February 25, 1933 (aged 65 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΙωάννης Ντούσκος Θ.
1934 (aged 66 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΕυρύκλεια Πήλιου Κ.
1934 (aged 66 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΣταματία Πήλιου Θ.
1937 (aged 69 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΒασίλειος Πήλιος Κ.
February 25, 1940 (aged 72 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 73 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a grandsonΣωτήριος Ντούσκος Θ.
May 21, 1946 (aged 78 years)

Citation details: Έτος 1919
Date of entry in original source: 1926

"Διεγράφη κατόπιν της υπ.αριθ. 7573/10-7-46"

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 89 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sonΚωνσταντίνος Κωτσο-Πήλιος Πήλιος Ν.
January 29, 1973 (aged 105 years)

Death
Yes

Family with parents
father
herself
Family with Νικόλαος Πήλιος ?1
partner
herself
daughter
3 years
son
5 years
son
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
fancy-imagebar
Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Σταματία Παππά Β. (–) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, «Αμερικάνος» Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989)