Βικτωρία Πήλιου Σπ. ,

Name
Βικτωρία /Πήλιου/ Σπ.
Given names
Βικτωρία
Surname
Πήλιου
Name suffix
Σπ.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΜιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β.
1915
Citation details: Έτος 1915
Date of entry in original source: 1926

Διαγράφηκε από τα μητρώα αρρένων της κοινότητας Καμαρίνας από το έτος 1913 και εγγράφηκε σε αυτό του 1915 δυνάμει της υπ.αριθμ. 8767/27-7-34 απόφασης της νομαρχίας Πρεβέζης

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a husbandΒασίλειος Ματσαϊδώνης Μ.
after 1926

Birth of a granddaughterΠαναγούλα Ματσαϊδώνη Μ.
1938
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΒικτωρία Ματσαϊδώνη Μ.
1947

Birth of a grandsonΣπυρίδων Ματσαϊδώνης Μ.
1950
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΑνδρέας Ματσαϊδώνης Μ.
1953
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sisterΕλισσάβετ Σάββα Πήλιου Σπ.
October 1957
Death of a sonΜιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β.
November 14, 2001
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΣπυρίδων Πήλιος Αν.

Death
Yes

Family with parents
father
mother
sister
sister
1957
Birth: Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: October 1957Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
herself
Family with Βασίλειος Ματσαϊδώνης Μ.
partner
herself
son
daughter
fancy-imagebar
Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Ελένη Χήτα (1937–2021) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Μάρκος Χατζής (–) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–)