Βασιλική Ζήκου ,

Name
Βασιλική /Ζήκου/
Given names
Βασιλική
Surname
Ζήκου
Birth
Death of a daughterΚωνσταντίνος Κολιοπάνος Τέλης Ν.
before 1892

Birth of a sonΚωνσταντίνος Κολιοπάνος Τέλης Ν.
1892
Citation details: Έτος 1892
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΑπόστολος Τέλης Κ.
1935

Death of a husbandΝικόλαος Κολιοπάνος Τέλης Αρ.
1938
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΕυάγγελος Τέλης Ν.
1941
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΜιχαήλ Μίχος Τέλης Ν.
1948

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sonΚωνσταντίνος Κολιοπάνος Τέλης Ν.
June 1, 1965

Birth of a daughterΚωνσταντίνος Κολιοπάνος Τέλης Ν.

Τα αναφερόμενα αντικείμενα σε αυτήν τη σημείωση αν και αναφέρονται απουσιάζουν, γι'αυτό και δημιουργήθηκαν όταν εκτελέσατε το εργαλείο 'Έλεγχος και Επιδιόρθωση' την 31/8/2020 11:54:10 μμ.

Death
Yes

Family with Νικόλαος Κολιοπάνος Τέλης Αρ.
partner
herself
daughter
son
daughter
daughter
fancy-imagebar
Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Αστερόπη Παχωπού (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006)