Δημήτριος Τσαντούλας Ι. , 1870

Name
Δημήτριος /Τσαντούλας/ Ι.
Given names
Δημήτριος
Surname
Τσαντούλας
Name suffix
Ι.
Birth 1870
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sisterΑικατερίνη Τσαντούλα Ι.
1878 (aged 8 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a paternal grandfatherΑγαθάγγελος
1886 (aged 16 years)
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 27 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΧριστόφορος Τσαντούλας Δ.
1906 (aged 36 years)
Citation details: Έτος 1906
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΙφιγένεια Φιγένω Τσαντούλα Δ.
1912 (aged 42 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημήτριος Τσαντούλας Χρ.
1936 (aged 66 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 71 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΙουλία Λούλα Νούτσου Ι.
1942 (aged 72 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 87 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a wifeΕλένη Νούσια Κ.
1968 (aged 98 years)

Birth of a daughterΑγγελική Τσαντούλα Δ.

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΙωάννης Γιάννο-Γούμενος Τσαντούλας Αγ.

Death of a motherΦιόρω Δρακούση

Death
Yes

Family with parents
father
mother
himself
9 years
younger sister
brother
brother
brother
Family with Ελένη Νούσια Κ.
himself
partner
son
People/_78498431_800104800452718_3039630075721940992_n_1.jpg
19061992
Birth: 1906 36 28Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: December 6, 1992Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
daughter
daughter
daughter
SourceΗμερολόγιο του Ι.Μ.Ρέντζου (1893-1912)
Citation details: σελ.297

"15 Ιουλίου 1905 - Ημέρα Παρασκευή

Με τον Αθανάσιον Μάνον εσυνεννοήθημεν δια να κάμωμεν 50.000 οκάδες βρώμη και μεσίτην εγκρίνομεν τον κ. Δημήτριον Ι. Τσαντούλαν από χωρίον Παλαιορόφορον, δια να εύρη εις τα χωρία και να μας αγοράση"

SourceView

"15 Ιουλίου 1905 - Ημέρα Παρασκευή

Με τον Αθανάσιον Μάνον εσυνεννοήθημεν δια να κάμωμεν 50.000 οκάδες βρώμη και μεσίτην εγκρίνομεν τον κ. Δημήτριον Ι. Τσαντούλαν από χωρίον Παλαιορόφορον, δια να εύρη εις τα χωρία και να μας αγοράση"

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
fancy-imagebar
Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Μάρκος Χατζής (–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973)