Βασίλειος Βασίλη-Χρηστάκης Παππάς Χρ. , 1953

Name
Βασίλειος /Παππάς/ Χρ.
Given names
Βασίλειος
Surname
Παππάς
Name suffix
Χρ.
Nickname
Βασίλη-Χρηστάκης
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΘεοδώρα Παππά Β.
1898
Birth of a granddaughterΑσπασία Νούσια Δ.
1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΙωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ.
1929

Birth of a granddaughterΒασιλική Κούλα Νούσια Δ.
1932
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΚωνσταντίνα Ντίνα Νούσια Δ.
July 16, 1933

Birth of a grandsonΝικόλαος Νούσιας Δ.
June 10, 1935

Birth of a granddaughterΌλγα Νούσια Δ.
June 12, 1935

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a sonΣπυρίδων Παππάς Β.
1943

Birth of a grandsonΓρηγόριος Νούσιας Δ.
1944

Birth of a sonΣπυρίδων Παππάς Β.

Birth of a daughterΕυανθία Παππά Β.

Birth of a daughterΠαναγούλα Παππά Β.

Birth of a daughterΣταματία Παππά Β.

Death 1953

Family with parents
father
himself
brother
Family with Μάρθα Μοκάνου
himself
partner
daughter
son
daughter
Birth: Μυρσίνη (Συντικλιά), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
daughter
Birth: Μυρσίνη (Συντικλιά), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
daughter
fancy-imagebar
Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Ελένη Χήτα (1937–2021) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Αστερόπη Παχωπού (–) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981)