Χρήστος ,

Name
Χρήστος //
Given names
Χρήστος
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΒασιλική Χρ.
1909

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a daughterΒασιλική Χρ.
1969

Death
Yes

fancy-imagebar
Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Αστερόπη Παχωπού (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ελένη Χήτα (1937–2021) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944)