Γεώργιος Παπαδόπουλος ,

Name
Γεώργιος /Παπαδόπουλος/
Given names
Γεώργιος
Surname
Παπαδόπουλος
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΜαριγώ Παπαδοπούλου Γ.
1898
Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Νούσιας Γρ.
1923
Citation details: Έτος 1923
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΧαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ.
1925
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΜελπομένη Νούσια Γρ.
1927
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΠαναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ.
March 19, 1929
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΔήμητρα Τούλα Νούσια Γρ.
September 16, 1931
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΙωάννης Νούσιας Γρ.
October 5, 1933
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΓεώργιος Νούσιας Γρ.
October 7, 1936
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΑναστασία Τασία Νούσια Γρ.
May 8, 1939
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Marriage of a granddaughterΧαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ.Ελευθερία-Ασημίνα Στύπα Γ.View this family
1958

Death of a granddaughterΜελπομένη Νούσια Γρ.
1964

Marriage of a granddaughterΠαναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ.Ασπασία Γιαννακάκη Γ.View this family
December 31, 1967
Birth of a daughterΛαμπρινή Παπαδοπούλου Γ.

Birth of a daughterΓαρουφαλιά Παπαδοπούλου Γ.

Birth of a sonΕυάγγελος Παπαδόπουλος Γ.

Birth of a sonΔημήτριος Παπαδόπουλος Γ.

Ordination
Type: Ιερέας

Death
Yes

Γεώργιος Παπαδόπουλος + … …
himself
daughter
daughter
Birth: Ριζά (Ρηνιάσα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
daughter
Birth: Ριζά (Ρηνιάσα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
son
Birth: Ριζά (Ρηνιάσα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
son
Birth: Ριζά (Ρηνιάσα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
fancy-imagebar
Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ελένη Χήτα (1937–2021) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Σταματία Παππά Β. (–) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983)