Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. , 18881981 (aged 93 years)

Name
Ελένη /Ζήκου/ Δ.
Given names
Ελένη
Surname
Ζήκου
Name suffix
Δ.
Nickname
Νίτσα
Birth 1888
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 9 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΘωμάς Νούσιας Β.
June 20, 1915 (aged 27 years)

Birth of a sonΠαναγιώτης Νούσιας Β.
July 20, 1915 (aged 27 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 53 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a sonΘωμάς Νούσιας Β.
October 26, 1943 (aged 55 years)
Death of a husbandΒασίλειος Νούσιας Θ.
September 6, 1950 (aged 62 years)
Birth of a grandsonΒασίλειος Νούσιας Π.
1951 (aged 63 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 69 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death November 6, 1981 (aged 93 years)
Family with Βασίλειος Νούσιας Θ.
partner
People/_218844628_875526816401863_5519148946659257207_n.jpg
18841950
Birth: 1884 24Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: September 6, 1950Πεντόλακκος (Ζώριστα), Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα
herself
People/_241301961_242238054467603_937224654238427119_n_1.jpg
18881981
Birth: 1888Πεντόλακκος (Ζώριστα), Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα
Death: November 6, 1981Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
son
19151943
Birth: June 20, 1915 31 27
Death: October 26, 1943Πράμαντα, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα
1 month
son
People/_212642473_192728756118181_5230727221946635069_n.jpg
19152007
Birth: July 20, 1915 31 27Πεντόλακκος (Ζώριστα), Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα
Death: January 6, 2007
Media object
Media object
Citation details: Νούσιας Βασίλης του Παναγιώτη
fancy-imagebar
Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (–1964) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ασπασία Λιόντη Γ. (1916–) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1932–2019) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Θάλεια Ντάγια Δ. (–2021) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–2021) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Ζωή Καλδάνη Αρ. (1944–2022) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Ελένη Χήτα (1937–2021) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1819–1875) Παναγούλα Ράπτη Α. (1934–2021) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Παπαναστασίου Αθ. (1916–2007) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Παπαναστασίου Σπ. (1918–2005) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Αναστασία Πήλιου Σπ. (1896–) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980)