Βασίλειος Ρίζος ,

Name
Βασίλειος /Ρίζος/
Given names
Βασίλειος
Surname
Ρίζος
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΕλένη Ρίζου Β
November 13, 1919
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΒασίλειος Νούσιας Π.
1951

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

fancy-imagebar
Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Ελένη Χήτα (1937–2021) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Αστερόπη Παχωπού (–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933)