Αθηνά Νάτση Δ. ,

Name
Αθηνά /Νάτση/ Δ.
Given names
Αθηνά
Surname
Νάτση
Name suffix
Δ.
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΑναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ.
1916
Citation details: Έτος 1916
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΓεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ.
1919
Citation details: Έτος 1919
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΘωμάς Παππάς Παπαναστασίου Σπ.
February 28, 1924
Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΘεοδούλα Μπαλαδήμα Π.
1939

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a husbandΣπυρίδων ΣπυροΓκαμήλας Παπαναστασίου Αν.
November 7, 1945
Citation details: Έτος 1874
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΠολυνίκη Νίκα Παππά Γ.
1953
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΜαρία Παππά Γ.
1956
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΑθηνά Παππά Γ.
1958
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a granddaughterΜαρία Παππά Γ.
1962

Birth of a granddaughterΦωτεινή Παππά Γ.
1963
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΣπυρίδων Παππάς Θ.
1964

Death of a daughterΕλευθερία Λευτέρω Παππά Σπ.
1973

Death of a daughterΣταματία Σταμάτω Παππά Σπ.
1977

Death of a daughterΒασιλική Βασίλω Παππά Σπ.
1991

Death of a sonΓεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ.
November 9, 2005

Birth of a daughterΒασιλική Βασίλω Παππά Σπ.

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΕλευθερία Λευτέρω Παππά Σπ.

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΣταματία Σταμάτω Παππά Σπ.

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΔημοσθένης Νάτσης

Death
Yes

Family with parents
father
herself
sister
Family with Σπυρίδων ΣπυροΓκαμήλας Παπαναστασίου Αν.
partner
herself
son
4 years
son
5 years
son
daughter
1991
Birth: Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1991
daughter
daughter
1977
Birth: Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1977
fancy-imagebar
Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Ελένη Χήτα (1937–2021) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Μάρκος Χατζής (–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Σταματία Παππά Β. (–) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–)