Αθανάσιος Παππάς ,

Name
Αθανάσιος /Παππάς/
Given names
Αθανάσιος
Surname
Παππάς
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΣταυρούλα Παππά Αθ.
September 7, 1930
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΠολυνίκη Νίκα Παππά Γ.
1953
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΜαρία Παππά Γ.
1956
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΑθηνά Παππά Γ.
1958
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a granddaughterΜαρία Παππά Γ.
1962

Birth of a granddaughterΦωτεινή Παππά Γ.
1963
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

fancy-imagebar
Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Μάρκος Χατζής (–) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951)