Αναστάσιος Τασούλας Δράκος Σπ. , 1860

Name
Αναστάσιος /Δράκος/ Σπ.
Given names
Αναστάσιος
Surname
Δράκος
Name suffix
Σπ.
Nickname
Τασούλας
Birth 1860
Citation details: Έτος 1860
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 37 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΠαντελής Δράκος Αν.
1904 (aged 44 years)
Citation details: Έτος 1904
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΘεόδωρος Δράκος Π.
1936 (aged 76 years)

Birth of a grandsonΕυάγγελος Δράκος Π.
1940 (aged 80 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 81 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΖωή Δράκου Π.
1946 (aged 86 years)

Birth of a grandsonΑναστάσιος Δράκος Π.
1950 (aged 90 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΙωάννα Δράκου Π.
1954 (aged 94 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 97 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Adoption of a sonΠαντελής Δράκος Αν.

Adoption: Adopted by both parents
Death

Citation details: Έτος 1860
Date of entry in original source: 1926
Family with parents
father
himself
Family with Κουνέλα
himself
partner
son
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Death
fancy-imagebar
Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Μάρκος Χατζής (–) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Αστερόπη Παχωπού (–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Σταματία Παππά Β. (–) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917)