Παναγιώτης Τσαβαλάς ,

Name
Παναγιώτης /Τσαβαλάς/
Given names
Παναγιώτης
Surname
Τσαβαλάς
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΠανωραία Τσαβαλά Π.
1913
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΑλέξιος Αλέκος Τσούκης Σ.
1942

Birth of a granddaughterΜαρία Μαριγώ Τσούκη Σ.
1946

Birth of a grandsonΙωάννης Σίσκας Γ.
1954

Birth of a granddaughterΆννα Σίσκα Γ.
March 18, 1956
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a daughterΑναστασία Τσαβαλά Π.

Birth of a sonΒελισσάριος Γεωργίτσας Τσαβαλάς Π.

Death
Yes

Family with Αικατερίνη Ζήση ?.1
himself
partner
daughter
daughter
daughter
son
fancy-imagebar
Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Μάρκος Χατζής (–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Σταματία Παππά Β. (–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986)