Σπυρίδων Γκοράτσας Ι. , 1844

Name
Σπυρίδων /Γκοράτσας/ Ι.
Given names
Σπυρίδων
Surname
Γκοράτσας
Name suffix
Ι.
Birth 1844

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 53 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 97 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 113 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

fancy-imagebar
Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Αστερόπη Παχωπού (–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Ελένη Χήτα (1937–2021) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917)